Stichting Vrienden van het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor (OLBK)

De naam van de instelling;
Stichting Vrienden van het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor.

Het RSIN/fiscaalnummer: 860630602

Contactgegevens en postadres:
Dhr. H.P.M. Hesselink (Secretaris)
Spoorstraat 33, 7573 AL Oldenzaal

Inschrijving Kvk: 76459713

E-Mail: vriendenvan@oldenzaalsbasiliekkoor.nl

Telefoonnummer secretaris: 06 394 32 002

Doelstelling:
In de statuten van de “stichting Vrienden van het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor” is onder meer de doelstelling van de stichting opgenomen. Deze is als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel: Het leveren van een (financiële) bijdrage aan de instandhouding van de klassieke en hedendaagse liturgische muziekcultuur zoals uitgevoerd door het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor van de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal en overige instellingen met een soortgelijke doelstelling.
De stichting heeft niet ten doel: het realiseren van winst.

De stichting kan financiële bijdragen verstrekken aan specifieke projecten van het Oldenzaals Latijns-Gregoriaans Basiliekkoor en aan haar gelieerde instituties.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden en andere zaken te verzamelen die ter beschikking gesteld kunnen worden ten behoeve van de instandhouding van de specifieke klassieke en hedendaagse liturgische muziekcultuur.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit vijf leden:

 • Voorzitter Mw. A.M. Spit-Oude Essink
 • Secretaris Dhr. H.P.M. Hesselink
 • Penningmeester Dhr. H.B.A. Beerlage
 • Algemeen Bestuurslid Dhr. P.W. Gelevert
 • Algemeen Bestuurslid Dhr. J.G.M. Lansink

Beloningsbeleid:
De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies.

Beleidsplan 2022-2025:
De stichting Vrienden van het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor zal haar doelstelling trachten te verwezenlijken door het scheppen van een gezond stabiel financieel kader voor realisering van de doelstellingen door:

 • Het bestaande vriendenbestand zo veel mogelijk in stand te houden en te bewegen een minimale bijdrage te geven van € 50,00 per jaar en deze bijdrage vast te leggen voor vijf jaar middels de periodieke schenkingen waardoor een meer structurele inkomstenbron wordt gewaarborgd.
 • Het werven van nieuwe vrienden middels jaarlijkse bijdragen en periodieke schenkingen van vijf jaar of langer zodat ze een min of meer structurele financiële bijdrage leveren aan de Stichting Vrienden van het OLBK.
  Deze nieuwe leden worden geworven onder familieleden en bekenden van de OLBK leden, OLBK- betrokkenen, frequente bezoekers van de Plechelmus Basiliek en bezoekers van de concerten die door het OLBK al dan niet in samenwerking met soortgelijke instituties, worden verzorgd.
 • Het werven van middelen t.b.v. specifieke projecten zoals het verzorgen van concerten, zowel regionaal, nationaal als internationaal, bij subsidiënten en sponsoren;
 • Het inzamelen van gelden tijdens of na afloop van concerten en andere vormen van gebeurtenissen waarbij het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor betrokken is.

Overige aandachtspunten voor de periode :2022-2025

 • De PR en de communicatie met bestaande en potentiële vrienden zal de komende jaren aanzienlijk worden uitgebreid. Daarnaast wordt de website aangepast; de stichting Vrienden van het OLBK beschikt over een aparte pagina op de officiële website van het OLBK.
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met instituties die de klassieke liturgische muziekcultuur ondersteunen door middel van concerten, lezingen en overige vormen van communicatie.

Wilt u het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor ondersteunen, klik dan hier voor het inschrijfformulier